شنبه, 16 فروردین 1399

لیست مسئولین کمیته های شطرنج استان تهران و هیاتهای توابع

 

تلفن

محل

سمت

نام و

نام خانوادگی

09123441370

تهران

رئیس هیئت شطرنج

مجتبی دانشفر

09123573543

تهران

دبیر هیئت شطرنج

هوشنگ قندی

09127368057

تهران

نایب رئیس هیئت شطرنج

سپیده شادین

 

تهران

مسئول کمیته داوران

کاوه هنری

 

تهران

مسئول  کمیته آموزش و مربیان

شادی پری در

  تهران

مسئول  کمیته استعداد یابی

 
  تهران

مسئول کمیته پژوهش

شاهرخ نورونی

 

 

تهران

کمیته توسعه همگانی

سپیده شادین

 

تهران

مسئول کمیته بازرسی

علیرضا پرویزی

 

تهران

مسئول کمیته پیشکسوتان

منوچهر جفره

  تهران مسئول روابط عمومی و سایت سپیده شادین
  تهران  مسئول کمیته فرهنگی شاملو

 

تهران

رئیس هیئت شطرنج جنوب شرق

پرهام هنری

-

تهران

رئیس هیئت شطرنج شهر ری

زهرا ترابی

-

تهران

رئیس  هیئت شطرنج جنوب غرب تهران

طاهره محبت خو

 

تهران

رئیس  هیئت شطرنج شمال شرق

کیهان هنری

 

تهران

رئیس هیئت شطرنج شمالغرب

مرتضی محجوب زردست

 

تهران

رئیس  هیئت شطرنج شمیرانات

نرگس زحمتی

 

دماوند

رئیس  هیئت شطرنج دماوند

علیرضا طاوسیان

 

شهریار

رئیس  هیئت شطرنج شهریار

سیدمهدی مروج

 

ورامین

رئیس  هیئت شطرنج ورامین

شهرام آقایی

 

قرچک

رئیس هیئت شطرنج قرچک

حسنعلی رضایی

 

فیروزکوه

رئیس  هیئت شطرنج فیروز

کوه

طاووسیان

 

پیشوا

رئیس هیئت شطرنج پیشوا

حامد آقاجانی

تلفن

محل

سمت

نام .نام خانوادگی

 

رباط کریم

مسئول   هیئت شطرنج

محمد مرندی

 

اسلام شهر

سرپرست  هیئت شطرنج

پرستو داداشی

 

ملارد

سرپرست  هیئت شطرنج

حاجی آبادی

 

شهر قدس

رئیس  هیئت شطرنج

حسین زاده

 

پاکدشت

مسئول  هیئت شطرنج

مهدیه نجار صالح

 

بهارستان

رئیس هیئت شطرنج

مصطفی گلپایگانی

ادامه مطلب